Hình ảnh tiến độ dự án Bình An Plaza

Tiến độ dự án tháng 18/03/2024