Sơ đồ mặt bằng Bình An Plaza

Bình An Plaza Thanh Hóa -Chung cư Bình An Plaza Thanh Hóa

Văn bản giới thiệu mặt bằng tầng 3 …

Bình An Plaza Thanh Hóa -Chung cư Bình An Plaza Thanh Hóa

Văn bản giới thiệu mặt bằng tầng 4 – 11 …

Bình An Plaza Thanh Hóa -Chung cư Bình An Plaza Thanh Hóa

Văn bản giới thiệu mặt bằng tầng 12 – 12a …

Bình An Plaza Thanh Hóa -Chung cư Bình An Plaza Thanh Hóa

Văn bản giới thiệu mặt bằng tầng 15 – 23 …